224/2018: Συγκρότηση Επιτροπής Εκποίησης-Εκμίσθωσης, για το έτος 2019.