217/2018: Έγκριση παράτασης της σύμβασης 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για τις ανάγκες ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ & ΤΩΝ Ν.Π. ΕΤΟΥΣ 2018'.