139/2018: Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.