49/2018: Περί Πρόθεση εκμίσθωσης [Κάτω Κουρί (άνω Θώμου & Ανατ. τμήμα) & Καψαμός]