Έργα - Δράσεις

"ΕΣΠΑ 2014 - 2020": Προμήθεια και εγκατάσταση επέκτασης συστήματος τηλεμετρίας και περιορισμού των διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Τεμπών, MIS 5001590 (Έργο σε εξέλιξη)

Τίτλος Πράξης : Προμήθεια και εγκατάσταση επέκτασης συστήματος τηλεμετρίας και περιορισμού των διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Τεμπών.”

Χρηματοδότηση : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020.

Φορέας Υλοποίησης : Δήμος Τεμπών

Κύριος του Έργου : ΔΕΥΑ Τεμπών

Προϋπολογισμός : 1.071.601,00 € (πλέον Φ.Π.Α)

Προϋπολογισμός (Επιλέξιμη δαπάνη) : 1.071.601,00 €

Περιγραφή:

Το υφιστάμενο σύστημα της Δ.Ε. Νέσσωνα αποτελείται από 16 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου σε δεξαμενές και γεωτρήσεις και ένα Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου τοποθετημένο στο κτίριο της ΔΕΥΑ Τεμπών στο Συκούριο. Με τη νέα προμήθεια ο Δήμος Τεμπών επιδιώκει να επεκτείνει το υφιστάμενο Σύστημα Τηλελέγχου-Τηλεχειρισμού και στις υπόλοιπες Δ.Ε. του Δήμου.

Σκοπός της προμήθειας αυτής είναι να αποκτήσει ο Δήμος ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεπαρακολούθησης των εγκαταστάσεων του πόσιμου νερού, καθώς και να περιορίσει τις διαρροές του δικτύου ύδρευσης.

Ειδικότερα, το αντικείμενο της υπο εξέλιξη προμήθειας περιλαμβάνει:

  1. Την εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας στο σύνολο των Η/Μ εγκαταστάσεων των Γεωτρήσεων, προωθητικών συγκροτημάτων και Δεξαμενών - που δεν περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο δίκτυο τηλεμετρίας - ώστε να εφαρμοσθεί ο Έλεγχος Διαρροών, ο Τηλεέλεγχος και η αυτοματοποίησή τους. Η κατηγορία όλων αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό Τοπικός Σταθμός Ελέγχου (ΤΣ).
  2. Την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής και πίεσης στις εξόδους επιλεγμένων δεξαμενών για τις ανάγκες του Συστήματος Ελέγχου Διαρροών, ώστε σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των ΤΣ να καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση και να είναι δυνατή η κατάρτιση του υδατικού ισοζυγίου του Δήμου.
  3. Την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής και πίεσης σε επιλεγμένα σημεία των δικτύων για τις ανάγκες του Συστήματος Ελέγχου Διαρροών, ώστε σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των ΤΣ να εντοπίζονται οι Διαρροές (αφανείς διαρροές στους αγωγούς, δυσλειτουργούντα υδρόμετρα καταναλωτών και παράνομες συνδέσεις).
  4. Την εγκατάσταση νέων οργάνων και συστημάτων αυτοματισμών για τις ανάγκες του Συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας (καταγραφή καταναλώσεων μέσω μετρητών ενέργειας και μείωση της απορροφούμενης ενέργειας με την χρήση ρυθμιστών στροφών αντλιών, ομαλών εκκινητών κλπ.) στις γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια.
  5. Την κατάρτιση και εφαρμογή ενός καταλλήλου υδραυλικού στρατηγικού και λεπτομερούς μοντέλου προσομοίωσης δικτύου ύδρευσης.
  6. Την εγκατάσταση συστήματος Ασύρματης Επικοινωνίας μεταξύ των ΤΣ και ΚΣΕ που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη, ασφαλή, λειτουργία και ελαχιστοποιώντας τα Τηλεπικοινωνιακά τέλη, για τον Τηλεέλεγχο και Τηλεχειρισμό του Συνόλου των εγκαταστάσεων.
  7. Την αναβάθμιση του υφιστάμενου Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) που είναι εγκατεστημένος στο κτίριο της ΔΕΥΑ στο Συκούριο, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει την συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τους Τοπικούς Σταθμούς ελέγχου, τα Σημεία Μέτρησης Παροχής και τα Σημεία Μέτρησης Διαρροών, τη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων.
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr