Έργα - Δράσεις

"ΕΣΠΑ 2014 - 2020": Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δ.Κ. Συκουρίου, MIS 5009753 (Έργο σε εξέλιξη)

Τίτλος Πράξης : “Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στη Δ.Κ. Συκουρίου του Δήμου Τεμπών του Ν. Λάρισας ”

Τίτλος Υποέργου 1: “Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δ.Κ. Συκουρίου ”

Χρηματοδότηση : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020.

Φορέας Υλοποίησης : Δήμος Τεμπών

Κύριος του Έργου : ΔΕΥΑ Τεμπών

Προϋπολογισμός Υποέργου 1: 2.796.777,85 € (πλέον Φ.Π.Α)

Προϋπολογισμός Υποέργου 1 (Επιλέξιμη δαπάνη) : 2.338.653,24 €

Περιγραφή:

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου συμβάλλει στην προστασία και εξυγίανση του υπέργειου και υπόγειου περιβάλλοντος με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών και συγχρόνως συντελεί στην εναρμόνιση με την κοινοτική Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Ο συνολικός σχεδιασμός του δικτύου των ακαθάρτων πραγματοποιήθηκε με το δεδομένο των ικανοποιητικών κατά μήκος κλίσεων, με σχεδόν αμιγή κατεύθυνση προς τα ΒΔ και, συγχρόνως, με κοινό προσανατολισμό προς την επιλεγείσα θέση των εγκαταστάσεων καθαρισμού. Έτσι, ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός, ξεκινώντας από τις ανατολικές παρυφές του οικισμού, διατρέχει το κεντρικό τμήμα του οικοδομικού ιστού σε μήκος περίπου 1.000 μ και, εκτός πλέον της δομημένης έκτασής του, καταλήγει στις εγκαταστάσεις καθαρισμού των λυμάτων σε απόσταση 600 μ περίπου από το τελευταίο φρεάτιο συμβολής του Κεντρικού Συλλεκτήρα ΚΣ-1.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά την κατασκευή:

  • Των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Συκουρίου, συνολικού μήκους 13.500 μέτρων, από αγωγούς διαμέτρου Φ200 - Φ400 χστ από πολυαιθυλένιο δομημένου τοιχώματος.
  • Του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού μεταφοράς των λυμάτων στην ΕΕΛ εκτός οικισμού, μήκους 600 μέτρων, από σωλήνες ΡΕ δομημένου τοιχώματος διαμέτρου Φ315 και Φ400 χστ.
  • Του Αγωγού διάθεσης των καθαρισμένων λυμάτων στο χείμαρρο Πουρναριώτη, μήκους 1.180 μέτρων, από σωλήνες διαμέτρου Φ315 (485 μ) και Φ400 (697 μ).
  • Ενός και μοναδικού αντλιοστασίου (Α1), δύο αντλιών από τις οποίες η μία εφεδρική, με καταθλιπτικό αγωγό μήκους 300 μ περίπου και διαμέτρου Φ75 χστ.
  • Των ιδιωτικών συνδέσεων του δικτύου ακαθάρτων.
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr