Έργα - Δράσεις

"ΕΣΠΑ 2014 - 2020": 4ο Τμήμα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων Πυργετού Κρανιάς, MIS 5002202 (Έργο σε εξέλιξη)

ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020

Υποέργο 1 : 4ο  Τμήμα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων Πυργετού Κρανιάς

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.850.000,00 € (προ Φ.Π.Α.)

Το υποέργο «4ο  Τμήμα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων Πυργετού Κρανιάς» αφορά την κατασκευή τμήματος του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης της Τ.Κ. Πυργετού καθώς και ολόκληρου του εσωτερικού δικτύου Κρανιάς. Με χρηματοδότηση του Γ' ΠΕΠ Θεσσαλίας - της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, καθώς και του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ, κατασκευάστηκαν η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και τα 2/3 του αποχετευτικού δικτύου Πυργετού καθώς και ο εξωτερικός αγωγός σύνδεσης Κρανιάς – Πυργετού.

Το δίκτυο του οικισμού Κρανιάς και το τμήμα του Πυργετού που δεν έχει ολοκληρωθεί, στερούνται αποχετευτικού συστήματος και τα λύματα αποχετεύονται σε μεμονωμένους απορροφητικούς βόθρους, όπου αποσυντίθενται και διηθούνται στο έδαφος. Σε κάποιες περιοχές του Πυργετού και του οικισμού Κρανιάς έχει κατασκευαστεί ένα υποτυπώδες δίκτυο αγωγών μέσω του οποίου τα λύματα αποχετεύονται στα παρακείμενα ρέματα και ιδιαίτερα στο ρέμα της Ζήγρας του οποίου τα ύδατα εκβάλλουν στον Πηνειό Ποταμό. Τα ύδατα του Πηνειού εκβάλουν στην παραλία Κουλούρας η οποία έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή Natura2000. Υπάρχουν δε περιπτώσεις όπου τα λύματα αποχετεύονται στις χέρσες εκτάσεις στα όρια του οικισμού.

Είναι φανερό ότι η υφιστάμενη κατάσταση προκαλεί σημαντική ρύπανση στα υπόγεια ύδατα, καθώς και στα ύδατα των ρεμάτων αλλά και σε περιοχές οι οποίες είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητες (περιοχή Δέλτα Πηνειού Ποταμού).

Το δίκτυο το οποίο ήδη κατασκευάζεται και θα έχει συνολικό μήκος περί τα 10 km, θα ενωθεί με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου, ο οποίος έχει ήδη κατασκευαστεί και εκτείνεται από την Κρανιά μέχρι τον Πυργετό καταλήγοντας στην ΕΕΛ.

Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν : εκσκαφές, επιχώσεις, αποκαταστάσεις οδοστρωσίας, ηλεκτρομηχανολογικές και γενικά εργασίες (όπως αυτές περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 1/2016 μελέτη) που απαιτούνται για την τοποθέτηση 9.300 μέτρων αγωγών από PVC DN 200 mm, 350 μέτρων σωλήνων πιέσεως πολυαιθυλενίου (ΡΕ) DN 110 mm/10 atm, 250 μέτρων σωλήνων πιέσεως πολυαιθυλενίου (ΡΕ) DN 90 mm/10 atm, 340 φρεατίων επίσκεψης, την κατασκευή 5 αντλιοστασίων και των απαραίτητων συνοδών έργων.

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr