Ανακοινώσεις

Πρόσληψη προσωπικού ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

Πρόσληψη προσωπικού ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Τεμπών ύστερα από την υπ'αριθ. 15-174-22 (ΑΔΑ: ΨΘΩΟΩΗ7-ΜΩ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου. 

Επισυναπτόμενα:

1. Ανακοίνωση

2. Αίτηση

3. Υπεύθυνη Δήλωση

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr