Ανακοινώσεις

Πίνακας Ο.Ε. 21/2022: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Ο.Ε. 22-11-2022

Πίνακας Ο.Ε. 21/2022: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Ο.Ε. 22-11-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ.  21/2022

Θεμάτων Αποφάσεων  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

(δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψης)

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 6834/ 17-11-2022,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως (): 22-11-2022, Ημέρα: Τρίτη & Ώρα: 14:00’

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: δέκα (10)

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: δέκα (10)

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής

227

Εγκρίθηκαν Ομόφωνα

 

2

Σχέδιο / εισήγηση 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού

228

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

3

Έγκριση της αριθ. 23/2022 απόφασης ΔΟΠΑΠΕΠΤ «4η τροποποίηση προϋπολογισμού»

229

Ομόφωνα η έγκριση

4

Έγκριση Πρακτικών διαγωνισμού (1ο & 2ο Στάδιο) για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π., ΕΤΟΥΣ 2023

230

Εγκρίθηκαν Ομόφωνα

5

Έγκριση Πρακτικών διαγωνισμού (1ο & 2ο Στάδιο) για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π., ΕΤΟΥΣ 2023.

231

Εγκρίθηκαν Ομόφωνα

6

Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος οικισμού Κουλούρας, για χρήση ως ΚΑΦΕΝΕΙΟ.

232

Εγκρίθηκαν Ομόφωνα

Χλωρού Βασιλική]

7

Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ».

233

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

8

Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», στον Άξονα Προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» για το κυρίως υποέργο της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Τεμπών»

234

Ομόφωνα η συγκρότηση

(Χαδουλού, Γαϊτάνου, Χατζή)

 

9

Αποδοχή απόφασης ένταξης προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο & ΣΑΠΟ, του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ.

235

Ομόφωνα η αποδοχή

 

10

Επί γνωμοδότησης δικηγόρου (υπόθεση Μπλογκούρα)

236

Ομόφωνα η αποδοχή

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr