Ανακοινώσεις

Πίνακας Ο.Ε. 16/2022: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Ο.Ε. 14-09-2022

Πίνακας Ο.Ε. 16/2022: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Ο.Ε. 14-09-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ.  16/2022

Θεμάτων Αποφάσεων  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 5373/ 09-09-2022,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως (): 14-09-2022, Ημέρα: Τετάρτη & Ώρα: 14:00’

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: δεκαπέντε (15)

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: δεκαεπτά (17)

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης, έτους 2023.

176

Εγκρίθηκε Ομόφωνα ο προγραμματισμός

2

Απαλλαγή υπολόγου Εντάλματος Προπληρωμής

177

Ομόφωνα η απαλλαγή

3

Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής

178

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

4

Έγκριση (3η) δαπανών Πάγιας Προκαταβολής

179

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

5

Έλεγχος λογαριασμού Εσόδων-Εξόδων Αυγούστου 2022

180

Κατά Πλειοψηφία

6

Τροποποίηση (αναπροσαρμογή τιμής) της σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ,  ΕΤΟΥΣ 2022.

181

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

7

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την Εκμίσθωση  δημ. έκτασης 4.032 τ.μ. στη θ. «ΠΑΤΩΜΑ» οικισμού Χειμαδίου ΤΚ Καλοχωρίου, για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων πρόχειρων καταλυμάτων ζώων, των οποίων δεν απαιτείται έκδοση άδειας οικοδομής (άρθρο 2 του Ν. 4061/2012 ) με συμβολαιογραφική πράξη.

182

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

(ΜΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος & ΓΙΑΝΝΑ Καλλιόπη)

8

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την Εκμίσθωση  δημ. έκτασης 4.050 τ.μ. στη θ. «ΠΑΤΩΜΑ» οικισμού Χειμαδίου ΤΚ Καλοχωρίου, για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων πρόχειρων καταλυμάτων ζώων, των οποίων δεν απαιτείται έκδοση άδειας οικοδομής (άρθρο 2 του Ν. 4061/2012 ) με συμβολαιογραφική πράξη.

183

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

(ΤΣΙΡΩΝΗΣ Ιωάννης)

9

Έγκριση Πρακτικού δημοπρασίας για την Εκμίσθωση δημ. έκτασης 361,52 τ.μ. στη Θ. «ΚΑΡΑΜΑΝΙΑ» της Κοινότητας Μακρυχωρίου, για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων πρόχειρων καταλυμάτων ζώων, των οποίων δεν απαιτείται έκδοση άδειας οικοδομής (άρθρο 2 του Ν. 4061/2012) με συμβολαιογραφική πράξη.

184

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

( ΑΒΕΛΛΑΣ Γεώργιος)

10

Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών έκτασης: α) 2 στρ. στη θέση «ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ» & β) 5,5 στρ. στη θέση «ΜΑΓΟΥΛΑ»  Κοινότητας Νέσσωνος

185

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

(ΜΑΓΟΥΛΑ/Μότσιου Φρ. με 10 €/στρ. ετησίως

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ / ΑΓΟΝΗ)

11

Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών: α) 9,5 στρ. στη θέση «ΧΙΛΙΟΣΤΡΕΜΜΑ» & β) 5,5 στρ. στη θέση «ΜΕΡΙΑΣ»  Κοινότητας Καλοχωρίου

186

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

(ΑΓΟΝΗ)

12

Έγκριση 1ου ΑΠΕ– Τακτοποιητικού, για το έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΙΓΑΝΗΣ.

187

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

13

Έγκριση 1ου ΑΠΕ– Τακτοποιητικού, για το έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΠΥΡΓΕΤΟΥ

188

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

14

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ

189

Εγκρίθηκε Ομόφωνα ως 07.10.2022

15

Έγκριση της αριθ. 15/2022 απόφασης ΔΟΠΑΠΕΠΤ «3η τροποποίηση προϋπολογισμού»

190

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

ΕΗΔ 1ο

Έγκριση 2ου Πρακτικού (κατακύρωση) του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ

191

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

(ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ με 48,98%)

ΕΗΔ 2ο

Επί αιτήματος για Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ

192

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr