Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Σ. 2/2024: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 24-01-2024

Πίνακας Δ.Σ. 2/2024: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 24-01-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ.  2/2024

Θεμάτων Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 490/19-01-2024,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως: 24-01-2024,  Ημέρα:  Τετάρτη & Ώρα: 19:00’.

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: δεκαεννιά ( 19 )

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: δεκαεννιά ( 19 )

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Επί αιτήματος επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης                      

3

Ομόφωνα η επιχορήγηση

2

Ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων, για την κίνηση - διαχείριση  Τραπεζικών Λογαριασμών του Δήμου Τεμπών

4

Ομόφωνα η εξουσιοδότηση

3

Αναμόρφωση (1η) υποχρεωτική  προϋπολογισμού & ΟΠΔ, έτους 2024 

5

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

4

Τροποποίηση (1η) Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2024

6

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

5

Έγκριση 1ης παράτασης σύμβασης προθεσμίας του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ

7

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

6

Έγκριση 6ου ΑΠΕ του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ      

8

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

7

Ορισμός αντιπροσώπων για συγκρότηση ΔΣ ΦΟΔΣΑ ΠΕ Λάρισας

9

Ομόφωνα ορισμός Δημάρχου

8

Εκλογή εκπροσώπου στη Γ.Σ. της ΠΕΔ

10

Γκατζόγιας / Νικολάου αναπλ.

Ζάρρας Λ.

9

Ορισμός εκπροσώπων στην ΑΕΝΟΛ ΑΕ

11

Δήμαρχος / Σίμος αναπλ.

10

Ορισμός Μελών ΔΕΥΑΤ

12

Έγινε ο ορισμός

11

Ορισμός  εκπροσώπου για ΕΔΔΥΠΠΥ

13

Δήμαρχος / Λίταινας αναπλ.

12

Ορισμός Μελών Σχολικών Α’ θμιας Σχολ. Επιτροπής

14

Έγινε ορισμός / Πρόεδρος Σίμος Βασίλειος

13

Ορισμός Μελών Σχολικών Β’ θμιας Σχολ. Επιτροπής

15

Έγινε ορισμός / Πρόεδρος  Ντόντος Γεώργιος

14

Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Τεμπών (2024-2026)             

16

Έγινε ορισμός

15

Πρόθεση εκμίσθωσης (σταβλική Πυργετός)

17

Ομόφωνα η πρόθεση εκμίσθωσης

16

Πρόθεση εκμίσθωσης (κτηνοτροφικές Μακρυχώρι)     

18

Κατά πλειοψηφία η πρόθεση

17

Επί αιτήματος  Μ. Ντόντου, για μείωση μισθώματος περιπτέρου     

19

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

18

Καθορισμός Κ.Α. προϋπολογισμού έτους 2024, δεκτικών ενταλμάτων προπληρωμή

20

Ομόφωνα ο καθορισμός

19

Ανάθεση εργασιών καθαριότητας (ογκώδη) σε ιδιώτες

21

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

 

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr