Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Ε. 13/2024: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Ε. 01-07-2024

Πίνακας Δ.Ε. 13/2024: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Ε. 01-07-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ. 13/2024

Θεμάτων Αποφάσεων Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 

(με τηλεδιάσκεψη)

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 5499/ 01-07-2024,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως (): 03-07-2024, Ημέρα: Τετάρτη & Ώρα: 12:00’

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: ένα (1)

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: ένα (1)

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Εξειδίκευση πιστώσεων Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων

69

Εγκρίθηκαν Ομόφωνα   

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.

 

Μητσογιάννης Νικόλαος

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr